მთავარი ქალაქებისტამბოლი სტამბოლი და სტამბოლს მიღმა